LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ CẢI THIỆN SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ CẢI THIỆN SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG

LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ CẢI THIỆN SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG


LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ CẢI THIỆN SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG

            Ngày 15/7/2019, Tại nhà Văn hóa xã Đồng Nai Thượng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng là chủ dự án, đã phối hợp với UBND xã Đồng Nai Thượng (ĐNT) tổ chức lễ khởi động dự án “Nâng cao hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng và cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm, góp phần bảo vệ phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Cát Tiên”. Tham dự buổi lễ có đại diện UBND huyện Cát Tiên, Vườn Quốc gia Cát Tiên, các cơ quan, đơn vị của huyện, xã, các thôn trưởng và và bà con nhân dân xã Đồng Nai Thượng.

Xã Đồng Nai Thượng chủ yếu là đồng bào dân tộc Châu Mạ (chiếm 87%), có 5 thôn Bê Đê, Bi Nao, Bù Gia Rá, Đạ Cọ, Bù Sa. Tổng dân số 417 hộ, khẩu 1.790 khẩu. Tổng diện tích tự nhiên xã Đồng Nai Thượng rộng 9.107 ha. Trong đó diện tích rừng đặc dụng (thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên quản lý) là 7.145,5 ha, chiếm 80% là diện tích tự nhiên có tính đa dạng sinh học cao. Xã Đồng Nai Thượng là xã vùng đệm nhưng toàn bộ diện tich của xã nằm trọn trong vùng lõi của Vườn quốc gia Cát Tiên nên công tác quản lý, bảo vệ rừng rất được quan tâm chú trọng.

Dự án đặt ra 2 mục tiêu chính là: Cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc thông qua việc phát triển kinh tế nông nghiệp và các ngành, nghề truyền thống địa phương gắn với bảo vệ rừng, trồng 60 ha loài cây đặc sản có giá trị kinh tế cao, trước mắt đầu tư cho 70 hộ trồng thay thế cho các diện tích điều đang già cỗi, năng suất thấp và phấn đấu có ít nhất 50% số hộ nghèo tham gia Tổ hợp tác Dệt thổ cẩm. Mục tiêu thứ 2 là nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng thông qua thí điểm sử dụng chi trả dịch vụ môi trường rừng phát triển sinh kế bền vững. Phấn đấu có ít nhất 80% các hộ được tham gia các khóa tập huấn, có kiểm tra đánh giá chất lượng đạt loại khá trở lên. Dự án nhằm góp phần cải thiện phương thức trồng độc canh cây điều, cung cấp cây giống đặc sản (Điều ghép cao sản, cà phê, sầu riêng), có giá trị kinh tế cao giúp các hộ nâng cao thu nhập và công tác bảo vệ rừng có hiệu quả. Dự án hỗ trợ tìm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm, phát triển các ngành nghề truyền thống, nâng cao thu nhập và quảng bá sản phẩm. Dự án giúp cộng đồng xây dựng các Quỹ Sinh kếQuỹ Cộng đồng nhằm thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng để góp phần cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số.

Quỹ Sinh kế, tại hội thảo tham vấn xây dựng dự án, cộng đồng đã thỏa thuận: các hộ tham gia dự án sẽ đóng góp tối thiểu 200.000 đồng/hộ /năm vào Quỹ Sinh kế từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng (tối thiểu trong 5 năm đầu). Nguồn quỹ được đóng góp theo chu kỳ chi trả tiền DVMTR. Sau 2 năm, khi các hộ đã có thu hoạch, mức đóng góp có thể cao hơn. Mục đích sử dụng Quỹ Sinh kế nhằm cho các hộ trong thôn được vay để giải quyết nguồn vốn chăm sóc cây trồng cho các hộ. Quỹ này do cộng đồng từng thôn tự quyết định hình thức, đối tượng, thời hạn và mục đích cho vay chỉ để chăm sóc cây trồng. 

Quỹ Cộng đồng được thu từ các hộ hưởng lợi dự án là 10% / năm trong 2 năm so với khoản dự án đầu tư ban đầu (tổng là 20% so với tổng đầu tư cây giống) nhằm thu lại dần các nguồn vốn của dự án cho các hộ chưa được hưởng lợi dự án xoay vòng trong thôn vay để mở rộng diện tích cây trồng. Thời gian đóng góp các nguồn Quỹ khởi động từ khi dự án bắt đầu hoạt động (năm 2019).

Vườn quốc gia Cát Tiên là cơ quan tư vấn xây dựng dự án và đồng thực hiện dự án. Dự án thực hiện trong 24 tháng, bắt đầu từ tháng 6/2019, thực hiện tại xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên với tổng kinh phí thực hiện dự án là trên 2,5 tỷ đồng. Trong đó Chương trình Dự án nhỏ, Quỹ Môi trường Toàn cầu (Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP/GEF/SGP) tài trợ 1,160 tỷ đồng (tương đương 50.000 USD). Nguồn vốn đối ứng đóng góp của UBND huyện Cát Tiên 143,780 triệu đồng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 50 triệu đồng, UBND xã Đồng Nai Thượng 10 triệu đồng,  Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm 105,270 triệu đồng, Vườn quốc gia Cát Tiên 40 triệu đồng, cộng đồng 1,048 tỷ đồng (nhân công, phân bón).

Kết quả thực hiện dự án sẽ được tổng hợp và khuyến nghị về Chính sách sử dụng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng tạo sinh kế bền vững cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho Tổng cục Lâm nghiệp và UBND tỉnh Lâm Đồng.

                                                                                                                     Hữu Khánh